ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ